Искать в: Вся Украина

Услуги и цены

 • Консультация проктолога 380 грн
 • Консультация проктолога с ректороманоскопией 690 грн
 • Лечение геморроя от 1 800 грн
 • Видеоколоноскопия от 970 до 3 100 грн

Лікар-проктолог, перша кваліфікаційна категорія, стаж роботи - 14 років. Додаткова спеціалізація: лікар хірург, лікар ендоскопіст. Пріоритетні напрямки практичної діяльності: діагностика та лікування хірургічної патології у дорослих.
Діагностика та лікування проктологічних захворювань:

 • поліпи прямої кишки;
 • анальна тріщина;
 • гострий і хронічний геморой;
 • гострий і хронічний парапроктит;
 • папіломи (кандиломи) періанальні та інше.

Як про­хо­дить прий­ом пр­ок­то­ло­га в ме­дич­но­му центрі «Сан­та­лен»?

 • Під час прий­о­му фахіве­ць про­ве­де огляд і вислу­хає скар­ги пацієнта. За до­по­мо­гою паль­пації врач досліджує ки­шеч­ник. Для цьо­го пацієнта укла­да­ють на ку­шет­ку і паль­ця­ми через че­рев­ну стінку про­щу­пу­ють киш­ку;
 • Потім лікар про­во­дить паль­це­ве досліджен­ня пря­мої киш­ки через задній отвір. Та­ким чи­ном, про­щу­пується аналь­ний ка­нал і най­б­лижчі до ньо­го відділи пря­мої киш­ки;
 • Для об­сте­жен­ня інших відділів ки­шеч­ни­ка за­сто­со­ву­ють інстру­мен­тальні ме­то­ди. Об­сте­жен­ня про­во­дять­ся за до­по­мо­гою спеціаль­них при­ладів – ано­ско­па, рек­то­ро­ма­но­ско­па, колоноскопа;
 • Ано­скопія – огляд аналь­но­го ка­на­лу через жорст­кий ту­бус до­в­жи­ною не більше 10 см. За до­по­мо­гою ано­ско­пии діагно­сту­ють­ся ге­мо­рой, поліпи, за­пальні зміни сли­зо­вої;
 • Рек­то­ро­ма­но­скопія – діагно­стич­на ен­до­скопічна про­це­ду­ра огля­ду про­світу пря­мої і ниж­ньої част­ки сиг­мо­вид­ної киш­ки. За до­по­мо­гою рек­то­ро­ма­но­скопії мож­на діагно­сту­ва­ти коліт, ге­мо­рой, ро­з­рос­тан­ня сли­зо­вої ки­шеч­ни­ка, тріщи­ни і свищі пря­мої киш­ки;
 • Відеколоноскопія – діагностична ендоскопічна процедура огляду поверхні товстої кишки. Метод  є  найбільш інформативним у діагностиці доброякісних та злоякісних  новоутворень.
 • При необхідності лікар при­зна­чає ла­бо­ра­торні досліджен­ня: за­галь­но­клінічні досліджен­ня ка­лу, біохімічні досліджен­ня крові, дис­бак­теріоз та інші;
 • За ре­зуль­та­та­ми огля­ду, аналізу да­них ла­бо­ра­тор­них та інстру­мен­таль­них досліджень лікар-пр­ок­то­лог по­ста­вить діаг­ноз і при­зна­чить необхідне ліку­ван­ня – те­ра­пев­тичне або, при необхідності, хірургічне.
 

Похожие специалисты